Tel: 028 6277 3636 –    Email: info@socon.com.vn
Vietnam English Chinese
Quản Lý An Toàn
Tiêu Chuẩn An Toàn
Hoạt Động An Toàn
Huấn Luyện An Toàn
Trang chủ » Giới Thiệu » Tiêu Chuẩn An Toàn
Tiêu Chuẩn An Toàn
An toàn và sức khoẻ là trên hết.
Suy nghĩ an toàn, làm việc an toàn là một phần văn hoá của chúng tôi. Đảm bảo người lao động về đến nhà an toàn là điều quan trọng nhất chúng tôi phải làm.
Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001:2007

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved